Formuláře
• Žádost o vydání licence
Formulář je nutno vytisknout na jeden list- tj. oboustranně
• Žádost o přijetí za člena ČLK
• Žádost o získání oprávnění k preskripci léčiv
• Žádost o vydání potvrzení o profesní bezúhonnosti
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání lékaře ...
• Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče pro PL ...
• Žádost o bezodkladné uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče ...
• Plná moc ČLK pro dohodovací řízení